Privacy Policy

In deze privacy policy lees je op welke manier jouw persoonsgegevens verwerkt en verzameld worden en waarom ik dit doe. Ook lees je in deze privacy policy welke rechten jij hebt als (potentiële) klant.

1. Organisatie

Fotograaf Fee Wydaeghe (Atelier Coquette) gevestigd te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 26, met ondernemingsnummer BE 0837.710.014 is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

CONTACTGEGEVENS:
Je kunt contact opnemen op volgende manier:

 • per post: Beversesteenweg 26, 8800 Roeselare 
 • per e-mail: fee@atelier-coquette.be.be
 • per telefoon: 0032 478 645 625
 • via het contactformulier: www.atelier-coquette.be/contact.

Onderstaand privacy beleid is van toepassing op alle relaties tussen Fee Wydaeghe/Atelier Coquette en haar (potentiële) klanten en/of zakenpartners.

2. Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom ik die verzamel

Wanneer je mij contacteert (via mail, telefonisch, via het contactformulier op de website van Atelier Coquette), verzamel ik de gegevens en informatie die je met mij deelt digitaal. Volgende gegevens worden verzameld:

 • Voornaam en familienaam
 • Adresgegevens
 • Telefonnnummer
 • Mailadres
 • Bedrijfsgegevens
 • Betaalgegevens
 • Rijksregisternummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Alle gegevens worden bijgehouden in een online CRM-systeem, Octoa, alsook in het online platform Pic-Time en Calendly. Gegevens voor administratie (offertes, facturen, creditnota’s,…) worden ook in Billit, een facturatietool, verzameld. Indien je je inschrijft op de nieuwsbrief, worden jouw naam en e-mailadres bewaard via Flodesk, mijn e-mailserviceprovider. Deze gegevens worden gebruikt om je e-mails te sturen met informatie, als jij vooraf hebt aangegeven dat je hiermee akkoord gaat.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Door het (met jouw van tevoren gegeven toestemming) online delen van bijvoorbeeld een foto van een reportage kan het zijn dat de volgende gegevens van jou bekend zullen worden: 

 • ras (bijvoorbeeld huidskleur)
 • godsdienst of levensovertuiging (bijvoorbeeld: het dragen van specifieke hoofdbedekking of een aan religie gerelateerd boek dat te zien is in de boekenkast op een foto)
 • seksuele leven (bijvoorbeeld: sprake van twee moeders)
 • gezondheid (bijvoorbeeld: zwangerschap, onlangs bevallen)

Een foto zal echter nooit zonder overleg en toestemming van de betrokkenen op de foto online worden geplaatst.
De website en/of dienst van Fee Wydaeghe/Atelier Coquette heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Fee Wydaeghe kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via fee@atelier-coquette.be, dan wordt deze informatie verwijderd.

4. Voorwaarden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt,

 • Mits jouw expliciete toestemming;
 • Indien dit wettelijk verplicht is;
 • Indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen;
 • Indien een legitiem belang dit verantwoordt.

5. Waarom worden mijn persoonlijke gegevens verzameld?

Jouw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt zodat ik het nodige kan doen voor de dienstverlening die ik aanbied. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling, aflevering of diensten
 • Onlinepromotie, reclame(folder) of ander bedrijfsdrukwerk (Dit betreft beeldmateriaal, waarvan altijd van te voren aan de betrokkene(n) op de foto toestemming is gevraagd om (online) te mogen delen)
 • Het versturen van een nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Ik analyseer jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor mijn belastingaangifte.

Jouw persoonlijke gegevens die ik ontvang via het contactformulier op deze website worden enkel gebruikt om contact op te nemen met jou in verband met jouw vraag of bericht.

6. Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens verzameld?

Jouw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard zoals de wet dit voorschrijft.

7. Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met fee@atelier-coquette.be

8. Worden mijn gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Het is echter wel mogelijk dat jouw persoonlijke gegevens worden gedeeld ten gevolge van wettelijke verplichtingen. Jouw persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

9. Cookies

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

10. Welke rechten heb ik?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb jij volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonlijke gegevens sturen naar fee@atelier-coquette.be

11. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Fee Wydaeghe van Atelier Coquette. Je wordt per kerende gecontacteerd binnen een termijn van 14 dagen. Je kan jouw rechten kosteloos uitoefenen, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dit laatste geval kunnen administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

12. Klachten

Heb je een klacht met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonlijke gegevens? Neem dan contact op met fee@atelier-coquette.be. Daarnaast kan je je richten tot:

 • De nationale toezichthouder. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te Drukpersstraatt 35, 1000 Brussel. De autoriteit is bereikbaar op:
 • de bevoegde rechtbank Indien je schade lijdt.

13. Bevoegdheidsbeding

Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacyverklaring.

14. Slotbepaling

Deze verklaring kan ten allen tijde eenzijdig gewijzigd worden. Wijzigingen worden steeds via de website gepubliceerd zodat je op de hoogte blijft van de verklaring van deze website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de website de datum van aanpassing hieronder vermeld, na te gaan.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 24/01/2023